oppdatert
26.6.2023

Reisevilkår

Disse vilkårene er en del av avtalen når du kjøper bussbillett (Del 1) eller bestiller en busstur (Del 2) av Ferdia.


1. Generelt

 • Ved kjøp av billett inngår du en avtale med Ferdia AS.
 • Reisevilkårene er en del av avtalen mellom deg og Ferdia.
 • Ferdia er ansvarlig for leveransen av reisen og bruker tredjepart busselskaper til å gjennomføre turene.
 • Ferdia står fritt til å velge busselskap for reisen, og står også fritt til når som helst å endre busselskap


2. Kjøpsvilkår

 • Alle bestillinger er tentative inntil reisen er bekreftet av Ferdia.
 • Kjøp hvor avgangen er bekreftet av Ferdia gir rett til reise.
 • Kjøp av billett for spesifiserte avganger gir ikke rett til påstigning fra annen holdeplass enn den som fremgår av billetten.
 • Billett må medbringes under hele reisen, og man er selv ansvarlig for at den ikke kommer på avveie. Du er selv ansvarlig for at du har valgt riktig reiserute, dato, avgangstid, billettype og e-post adresse/telefonnummer ved kjøp av billett. Reisende er ansvarlig for å ha med gyldig legitimasjon for å stige ombord i bussen da dette i enkelte tilfeller brukes som billett. Reisende skal vise frem gyldig billett ved påstigning, og den skal oppbevares under hele reisen og kunne vises frem på oppfordring fra personalet.
 • Ferdia kan ikke garantere at hentestedet er egnet, den reisende og den som oppretter turen står ansvarlig for å varsle om hentepunkt må endres. Ta kontakt med Ferdia direkte for å endre dette.


3. Pris

 • Prisen er tentativ inntil Ferdia har bekreftet at turen kan gjennomføres for prisen som er oppgitt.
 • Prisen vil kunne variere ut ifra dato, avreisetidspunkt, varighet og andre faktorer.
 • Tilleggstjenester som ekstra bagasje, matservering, wifi og ekstra stoppesteder må eksplisitt bestilles i forkant av turen (minimum 7 dager før) og kan ikke forventes levert med mindre det er bestilt og bekreftet på forhånd. Disse tjenestene prises separat
 • Ved opprettelse av en tur har Ferdia sin fulle rett til å endre pris på reisen frem til turen er publisert.
 • Ferdia forbeholder seg også retten til å endre pris ved en eventuell feilprising.  


4. Refusjon

 • Ubenyttet billett refunderes ikke etter avgang. Det er den reisendes ansvar å møte opp til rett avgang til rett tid og på rett hentepunkt.
 • Reisen refunderes i sitt fulle om Ferdia kansellerer reisen innen syv dager før avreise. Ferdia har ingen forpliktelser overfor den reisende dersom reisen er kansellert syv dager før avtalt avreisetidspunkt.


5. Unntak fra retten til refusjon

 • Du får ikke refusjon hvis du visste eller burde ha visst om forsinkelsen eller kanselleringen før du kjøpte billett.
 • Du har heller ikke krav på refusjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldes forhold utenfor vår kontroll. Dette vil eksempelvis kunne omfatte uannonserte offentlig påbud og forbud, streik, ulykker, veiarbeid, naturkatastrofer og ekstraordinære og uforutsette værforhold (eksempelvis kraftig snøfall, ras, flom eller ekstraordinær glatt veibane).


6. Passasjerrettigheter ved forsinkelse, endret eller kansellert reise

 • Leie buss:
 • Ved avbestilling av buss senere enn 96timer (4 døgn) før transporten skal finne sted belastes kunden 25% av avtaltpris. Avbestilling må gjøres ved å kontakte Ferdia på post@ferdia.no
 • Ved avbestilling av buss senere enn 48timer før transporten skal finne sted, belastes kunden 100% av avtalt pris.Melding om endringer eller avbestilling blir kun håndtert i kontoretsåpningstid.

 • Sharebus:
 • Ved kansellering av billett inntil 7 dager før avreisetidspunktet, refunderes beløpet i sin helhet.
 • Hvis en Sharebus ikke når sitt GoPoint innen 7 dager før avreise refunderes beløpet automatisk, i sin helhet.
 • Kansellering må gjøres ved å kontakteFerdia på post@ferdia.no
 • Billetten er overførbar til en annen passasjer frem til 2 timer før avgang men den reisende må kontakte Ferdia direkte for å gjennomføre dette.

 • Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i vår leveranse, vil vi:
 • gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
 • så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier
 • sette opp alternativ transport så langt det er praktisk mulig


7. Tredjepart events

 • Ferdia kjører turer til arrangementer men står ikke ansvarlig for om disse arrangementer blir kansellert.
 • Ferdia refunderer ikke bussbilletter grunnet kansellering av et arrangement bussen kjører til.


8. Vanlig bagasje

 • Reisende kan fritt ta med en håndbagasje som får plass under setet foran eller i hattehyllen.
 • I tillegg til håndbagasje kan reisende ha med ytterligere ett kolli bagasje per person. Maksimale mål og vekt per kolli er høyde (A) + lengde (B) + dybde (C) = 175 cm / 23 kilo. Ekstra bagasje ut over 1 kolli kan forhåndsbestilles eller kjøpes om bord på bussen dersom det er plass.
 • All bagasje skal pakkes godt slik at den ikke ødelegger annen bagasje. Sjåføren kan avslå å ta med bagasje dersom den ikke er forsvarlig pakket.
 • Reisende må selv påse at de får med seg egen bagasje ved avstigning.
 • Bagasje skal være tydelig merket med navn og telefonnummer.
 • Ferdia har dessverre ikke mulighet til å kontrollere at reisende tar med seg riktig bagasje, og Ferdia er ikke erstatningsansvarlig ved tap av bagasje eller skade som skyldes andre reisende. Ved forveksling av bagasje vil vårt kundesenter på forespørsel forsøke å sette de reisende i kontakt med hverandre, slik at forvekslet bagasje kan leveres tilbake.


9. Spesialbagasje

 • Plass til spesialbagasje må forhåndsbestilles. Maksimale mål og vekt per kolli spesialbagasje er 50 x 60 x 220 cm / 23 kilo. Som spesialbagasje regnes blant annet golfbag, pulk, ski, snøbrett, og sykkel. Kravet om forhåndsbestilling gjelder også der sykkelen pakkes i sykkelbag.  
 • Skytevåpen fraktes dersom det er forsvarlig pakket, og våpenets hoveddel og sluttstykke oppbevares atskilt. Våpenets hoveddel oppbevares sammen med eventuell ammunisjon i bussens bagasjerom. Våpenets sluttstykke oppbevares i håndbagasjen. Stikkvåpen kan ikke fraktes inne på bussen.


10. Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods

 • Dersom reisegods blir gjenglemt, stjålet eller ødelagt, må den reisende ta direkte kontakt med busselskapet som kjørte turen.
 • Alle krav om erstatning og eller tap på reisegods rettes direkte til busselskapet som leverte den aktuelle turen.
 • Følgende regler vil gjelde for erstatning for tap av eller skade på reisegods:
 • Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.
 • For reisegods som det er betalt godtgjørelse for er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse. Lovens § 32, 2. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt. (SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale Valutafond.)


11. Reisende under 16 år

 • Reisende under 16 år må følges av en ledsager over 18 år som står ansvarlig for den reisende.
 • Ferdia tar ikke ansvar for å tilse at mindreårige under 18 år ikke konsumerer alkohol eller andre stoffer under bussreisen.


12. Dyr på bussen

 • Førerhund, servicehund, polititjenestehund og redningshund i tjeneste eller opplæring kan alltid reise med bussen.
 • Ved behov for å medbringe andre dyr på bussen ber vi om at den reisende tar kontakt med Ferdia direkte eller det aktuelle busselskapet som kjører turen.

13. Generelle regler

 • Det er ikke lov å konsumere alkohol på bussen med mindre annen informasjon er gitt i forkant av reisen.
 • Reisende plikter å ta hensyn til andre passasjerer og innrette seg etter sikkerhets- og trivselsreglene om bord på bussen.
 • Reisende er ansvarlig for skader de påfører bussen – Vindu, seter, musikkanlegg, toaletter osv.
 • Røyking eller bruk av andre rusmidler er forbudt på bussen. Personalet kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler.
 • Reisende som opptrer ubehagelig eller på annen måte sjenerer andre passasjerer eller ikke følger reglene, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra personalet.


14. Klagebehandling

 • Krav om refusjon av billettutgifter eller klager på reisen må settes frem skriftlig innen tre måneder regnet fra datoen for reisen.
 • Krav på refusjon eller klager sendes til post@ferdia.no. Innen én måned fra mottatt henvendelse vil vi bekrefte om kravet eller klagen fører frem, avvises eller er til vurdering. Endelig svar gis innen tre måneder regnet fra den datoen vi mottok henvendelsen. Passasjerer som ikke får dekket krav eller medhold i klage på reisen, har mulighet til å klage til Transportklagenemnda.